با ابهام در اجرای قرارداد کنگره حاما؛

وزارت کشور از یک تعهد شانه خالی می‌کند؟ + اصل سند

کد N733920