تعلل آمریکا در خارج کردن نظامیانش از افغانستان

سیاسی

پنتاگون در نظر دارد، تا تعداد نیروهای خود در افغانستان را که در حال حاضر از مرز 10 هزار نفر می گذرد، تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۵۵۰۰ نفر کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، ژنرال «جان کمپیل» فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، خواهان کاهش سرعت خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است.

وی اظهار داشت که یک جدول زمانی برای کاهش سربازان کشورش از افغانستان تهیه شده و در صورت وخیم شدن اوضاع امنیتی افغانستان زمینه هرگونه توافق مقام های آمریکایی و افغان وجود دارد.

پنتاگون در نظر دارد، تا تعداد نیروهای خود در افغانستان را که در حال حاضر از مرز 10 هزار نفر می گذرد، تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۵۵۰۰ نفر کاهش دهد.