فیلم/ تراکتورها جاده های اصلی ورشو را مسدود کردند

صدها کشاورز لهستانی در اعتراض به بی توجهی دولت به این بخش، با تراکتورهای خود جاده های اصلی منتهی به پایتخت را بستند.

فیلم/ تراکتورها جاده های اصلی ورشو را مسدود کردندصدها کشاورز لهستانی در اعتراض به بی توجهی دولت به این بخش، با تراکتورهای خود جاده های اصلی منتهی به پایتخت را بستند.