آیت الله هاشمی ﺑﻪ جمع راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﺎن ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ

سیاست داخلی

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دﻗﺎﯾﻘﯽ از تقاطع خیابان قریب ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن و غرورآفرین ﻣﺮدم ﭘﯿﻮﺳﺖ.

آیت الله هاشمی دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن و غرورآفرین ﻣﺮدم ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﻫﻤﺮاه آنان به ﺳﻮی ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ كرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام دﻗﺎﯾﻘﯽ پیش از تقاطع خیابان قریب ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن و غرورآفرین ﻣﺮدم ﭘﯿﻮﺳﺖ.

حسین كمالی و قدرت الله علیخانی ایشان را همراهی می‌كردند.

کد N722067