هیئت وزیران تصویب کرد؛

مجوز پرداخت مطالبات طرح های بخش برق

دولت

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شد تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال بابت پرداخت مطالبات طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق پرداخت نماید.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شد تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال بابت پرداخت مطالبات طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق پرداخت نماید.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران به استناد بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در اجرای بند یادشده تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال بابت پرداخت مطالبات طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق موضوع ردیف (10) جدول شماره (18) قانون یادشده، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع ردیف درآمدی (310502) قانون مذکور پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با اعلام سازمان حسابرسی (در شرکت های دولتی و تابعه وزارت نیرو) و ذی حساب (در وزارت نیرو) پرداخت نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 18/11/1393 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

 

کد N721007