رئیس مرکز بین‌الملل آموزش و پژوهش وزارت خارجه به باکو سفر می‌کند

سیاسی

هادی سلیمانپور، رئیس مرکز بین المللی آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه به دعوت رسمی حافظ پاشایف معاون وزیر امورخارجه ورئیس آکادمی دیپلماسی جمهوری آذربایجان امروز به باکو سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمانپور، رئیس مرکز بین المللی آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه به دعوت رسمی حافظ پاشایف معاون وزیر امورخارجه و رئیس آکادمی دیپلماسی جمهوری آذربایجان امروز به باکو سفر می کند.

وی ضمن دیدار با وزیر امورخارجه محمد یاراف، با همتای خود و دیگر مسئولان حوزه تخقیق و پژوهش این کشور دیدار خواهد کرد.

در این سفر یک یادداشت همکاری نیز بین مرکز بین المللی آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه کشورمان وآکادمی دیپلماسی جمهوری آذربایجان امضا خواهد شد.

 سلیمانپور همچنین در جمع اساتید این مرکز در مورد سیاست خارجی ایران سخنرانی خواهد داشت.