فیلم/ تظاهرات ملی گرایان اوکراینی با مشعل

سیاسی

هزاران نفر از ملی گرایان اوکراینی با در دست داشتن مشعل های روشن دست به تظاهرات زدند.

در حالیکه شرق اوکراین صحنه یکی از سنگین ترین درگیری های ماه های اخیر خود میان جدائی طلبان و ارتش است، ملی گرایان اوکراینی با در دست داشتن مشعل های روشن دست به تظاهرات زدند. 

فیلم/ تظاهرات ملی گرایان اوکراینی با مشعلهزاران نفر از ملی گرایان اوکراینی با در دست داشتن مشعل های روشن دست به تظاهرات زدند.