موج اعتراض به پارلمان در اکثر شهرهای افغانستان

سیاسی

دفاتر شورای استانی افغانستان در اعتراض به لغو صلاحیت نظارت بر کار ادارات دولتی، در بسیاری از شهرهای این کشور بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، دفاتر شورای استانی افغانستان در اعتراض به لغو صلاحیت نظارت بر کار ادارات دولتی، در بسیاری از شهرهای این کشور بسته شد.

مجلس افغانستان، روز چهارشنبه 8 بهمن، قانون لغو صلاحیت نظارتی شورای استانی را تصویب کرد. بر اساس این قانون، تنها مشورت دهی وظیفه این شوراها ست.

اعضای شوراهای استانی افغانستان می‌گویند در گام نخست دفاترشان را برای یک هفته باز نخواهند کرد، اما اگر حکومت و پارلمان به این مسئله توجهی نکند، تصمیم جدی تری در این مورد خواهند گرفت.