فیلم/نا آرامی های مصر

سیاسی

خبرگزاری مهر- گروهبین الملل: امروز در سالروز انقلاب 25 ژانویه مصر مناطق مختلف این کشور صحنه درگیری نیروهای امنیتی و طرفداران اخوان المسلمین بود و نیروهای امنیتی بمب های کار گذاشته شده را منفجر کردند.

فیلم/نا آرامی های مصرخبرگزاری مهر- گروهبین الملل: امروز در سالروز انقلاب 25 ژانویه مصر مناطق مختلف این کشور صحنه درگیری نیروهای امنیتی و طرفداران اخوان المسلمین بود و نیروهای امنیتی بمب های کار گذاشته شده را منفجر کردند.