فیلم/نظامیان آل خلیفه تظاهرات کنندگان را نشانه می گیرند

سیاسی

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: نظامیان آل خلیفه به طور مستقیم به سر تظاهرات کنندگانی که پرچم بحرین را در دست دارند شلیک می کنند.

فیلم/نظامیان آل خلیفه تظاهرات کنندگان را نشانه می گیرندخبرگزاری مهر- گروه بین الملل: نظامیان آل خلیفه به طور مستقیم به سر تظاهرات کنندگانی که پرچم بحرین را در دست دارند شلیک می کنند.