جلیلی در گفتگو با مهر:

کلیات لایحه بودجه ۹۴ با موافقت نیمی از اعضای کمیسیون تلفیق تصویب شد

سیاسی

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ با آرای مثبت ۵۸ درصد اعضای تلفیق خبر داد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار از تصویب کلیات لایحه بوجه سال ۹۴ پس از شش جلسه بررسی و ۲۰ ساعت بحث جدی پیرامون آن خبر داد.

نماینده مردم مسجد سلیمان گفت: با حضور نمایندگان دولت، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و نمایندگان بخش خصوصی کلیات لایحه بودجه سال ۹۴ طی شش جلسه و ۲۰ ساعت کاری بررسی شد.

وی افزود: در پایان کلیات لایحه بودجه با ۵۸ درصد آرای موافق نمایندگان و ۴۲ درصد آرای مخالف و ممتنع نمایندگان به تصویب رسید.

به گزارش مهر، اعضای کمیسیون تلفیق پس از تصویب کلیات لایحه بودجه وارد بررسی جزئیات این لایحه در بخش های درآمدی و هزینه ای خواهند شد.