سخنگوی کمیسیون تلفیق به ایلنا خبر داد:

کلیات بودجه 94 تصویب شد

مجلس

امروز در کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 در خصوص کلیات بودجه به بحث پرداختیم و دقایق گذشته با اتمام جلسه، کلیات بودجه به تصویب کمیسیون رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: ما در بررسی بودجه سه مقطع را پشت سر می‌گذاریم؛ بحث بررسی و تدوین کلیات بودجه، که امروز به تصویب رسید. بعد از آن وارد بحث و بررسی درآمدهای دولت در سال آینده می‌شویم و سپس وارد بررسی هزینه‌های دولت در بودجه سال 94 خواهیم شد.

محمدمهدی مفتح، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا٬ اعلام کرد: امروز در کمیسیون تلفیق بودجه سال 94 در خصوص کلیات بودجه به بحث پرداختیم و دقایق گذشته با اتمام جلسه، کلیات بودجه به تصویب کمیسیون رسید.

وی در ادامه افزود: در جلسه بررسی کلیات بودجه، نسبت به بودجه سال 94 آگاهی یافتیم و بودجه سال گذشته را به منظور بررسی عملکرد آن و میزان تحقق برنامه‌ها مورد ارزیابی قرار دادیم.

مفتح تصریح کرد: ما در بررسی بودجه سه مقطع را پشت سر می‌گذاریم؛ بحث بررسی و تدوین کلیات بودجه، که امروز به تصویب رسید. بعد از آن وارد بحث و بررسی درآمدهای دولت در سال آینده می‌شویم و سپس وارد بررسی هزینه‌های دولت در بودجه سال 94 خواهیم شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق از پس فردا وارد بررسی و تدوین درآمدهای بودجه سال 94 شده و به صورت جزء به جزء درآمدهایی دولت مانند درآمدهای نفت، مالیات و سایر درآمدها را بررسی خواهد کرد، که پس از تصویب شدن وارد فاز بررسی هزینه‌های دولت خواهیم شد.

کد N681712