فیلم/ دستپاچگی تحریریه «شارلی ابدو» برای انتشار نسخه میلیونی

سیاسی

سردبیر «شارلی ابدو» با اشاره به فشاری که به اعضای تحریریه این نشریه فرانسوی برای انتشار میلیونی شماره امروز وارد شده، گفت خوب می شد اگر چند روز دیگر برای این کار زمان داشتند.

فیلم/ دستپاچگی تحریریه «شارلی ابدو» برای انتشار نسخه میلیونیسردبیر «شارلی ابدو» با اشاره به فشاری که به اعضای تحریریه این نشریه فرانسوی برای انتشار میلیونی شماره امروز وارد شده، گفت خوب می شد اگر چند روز دیگر برای این کار زمان داشتند.