فیلم/ نماهایی برفی از دمشق و حومه آن

سیاسی

گروه بین الملل: برف سنگین این روزها پایتخت سوریه واطراف آن را یکپارچه سپیدپوش کرده است.

فیلم/ نماهایی برفی از دمشق و حومه آنگروه بین الملل: برف سنگین این روزها پایتخت سوریه واطراف آن را یکپارچه سپیدپوش کرده است.