فیلم/ رویارویی زن بحرینی با نظامیان آل خلیفه

سیاسی

بین الملل: نظامیان رژیم بحرین در ادامه سرکوب تظاهراتی که در حمایت از آزادی دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین برگزار می شود به سوی زن بحرینی از فاصله نزدیک شلیک کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مرات البحرین، نظامیان رژیم بحرین به زن بحرینی که پرچم در دست دارد و تصویر شیخ علی سلمان دبیل کل جمعیت الوفاق را در دست دارد شلیک می کنند و این اوج بی توجهی این نظامیان به ارزش های انسانی را نشان می دهد.

 

فیلم/ رویارویی زن بحرینی با نظامیان آل خلیفهبین الملل: نظامیان رژیم بحرین در ادامه سرکوب تظاهراتی که در حمایت از آزادی دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین برگزار می شود به سوی زن بحرینی از فاصله نزدیک شلیک کردند.