فیلم/ اشک ریختن یک مامور پلیس آمریکا پس از تیراندازی به یک مظنون

سیاسی

یک مامور پلیس آمریکا پس از هدف قرار دادن فرد مظنون ارتکاب به سرقت، دچار عذاب وجدان شده و اشک ریخت.

فیلم/ اشک ریختن یک مامور پلیس آمریکا پس از تیراندازی به یک مظنونیک مامور پلیس آمریکا پس از هدف قرار دادن فرد مظنون ارتکاب به سرقت، دچار عذاب وجدان شده و اشک ریخت.