فیلم/ به خشونت کشیده شدن تظاهرات استانبول

سیاسی

تظاهرات روز گذشته گروهی از مخالفان دولت در میدان تقسیم استانبول، با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.

فیلم/ به خشونت کشیده شدن تظاهرات استانبولتظاهرات روز گذشته گروهی از مخالفان دولت در میدان تقسیم استانبول، با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.