از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد؛

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان فنی و حرفه‌ای

دولت

بر اساس این مصوبه، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم، نسبت به تغییر وضعیت استخدامی به رسمی (صرفا در مورد ایثارگران واجد شرایط) و پیمانی تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس سازمان، مطابق این آیین نامه اقدام نماید.

هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این مصوبه، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم، نسبت به تغییر وضعیت استخدامی به رسمی (صرفا در مورد ایثارگران واجد شرایط) و پیمانی تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس سازمان، مطابق این آیین نامه اقدام نماید.

کد N670302