فیلم/ برف سنگین در لبنان

سیاسی

گروه بین الملل: برف سنگین و کم سابقه در لبنان که ناشی از طوفان موسوم به «زینه» است، این روزها کل این کشور را سپیدپوش کرده و باعث مسدود شدن برخی جاده های اصلی شده است.

فیلم/ برف سنگین در لبنانگروه بین الملل: برف سنگین و کم سابقه در لبنان که ناشی از طوفان موسوم به «زینه» است، این روزها کل این کشور را سپیدپوش کرده و باعث مسدود شدن برخی جاده های اصلی شده است.