فیلم/ جراحت شدید پیرمرد بحرینی در تیراندازی نظامیان آل خلیفه

سیاسی

گروه بین الملل: نظامیان آل خلیفه در ادامه سرکوب انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین به سوی یک پیرمرد به علت در دست داشتن تصویر شیخ علی سلمان دبیرکل الوفاق شلیک کرده و وی را از ناحیه سر به شدت زخمی کردند.

فیلم/ جراحت شدید پیرمرد بحرینی در تیراندازی نظامیان آل خلیفهگروه بین الملل: نظامیان آل خلیفه در ادامه سرکوب انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین به سوی یک پیرمرد به علت در دست داشتن تصویر شیخ علی سلمان دبیرکل الوفاق شلیک کرده و وی را از ناحیه سر به شدت زخمی کردند.