فیلم/ دستگیری تحت تعقیب ترین تروریست یونان

سیاسی

پلیس یونان از دستگیری عضو ارشد گروهک مارکسیستی موسوم به «17 نوامبر» در یک شهر ساحلی نزدیک آتن خبر داد.

فیلم/ دستگیری تحت تعقیب ترین تروریست یونانپلیس یونان از دستگیری عضو ارشد گروهک مارکسیستی موسوم به «17 نوامبر» در یک شهر ساحلی نزدیک آتن خبر داد.