فیلم/ اتفاق جالب در کنفرانس مطبوعاتی سالانه پوتین

سیاسی

حال نامساعد یک خبرنگار روسیه در جریان کنفرانس مطبوعاتی سالانه رئیس جمهوری این کشور، خنده حضار و شخص پوتین را به دنبال داشت.

فیلم/ اتفاق جالب در کنفرانس مطبوعاتی سالانه پوتینحال نامساعد یک خبرنگار روسیه در جریان کنفرانس مطبوعاتی سالانه رئیس جمهوری این کشور، خنده حضار و شخص پوتین را به دنبال داشت.