دستور کار صحن علنی مجلس؛

ظریف برای پاسخگویی به خانه ملت می رود/گزارش تحقیق وتفحص ازوزارت اقتصاد

سیاسی

در جلسه علنی هفته جاری سؤال نماینده مشهد و کلات و عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار جلسات علنی مجلس از روز یکشنبه 14 تا روز چهارشنبه 17 دی ماه 93 اعلام شد.

1- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 26/5/1393به تصویب رسید و تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 16/9/1393 به تصویب رسیده است.

2- گزارش کمیسیون قضائی‌وحقوقی در‌ مورد طرح دوفوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم(160) قانون‌اساسی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

3- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن که یک ‌فوریت‌ آن ‌‌در جلسه علنی مورخ 3/8/1391 به تصویب رسید.

4- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی‌روستایی که زا سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعاده شده است.

5- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها که یک‌فوریت آن در جلسه علنی مورخ 18/2/1392 به تصویب رسید.

6- گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که یک‌فوریت آن در جلسه علنی مورخ 28/7/1392 به تصویب رسید.

7- گزارش کمیسیون آموزش، ‌تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که یک‌فوریت آن در جلسه علنی مورخ 6/7/1393 به تصویب رسید.

8- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی که دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

9- گزارش شوردوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور که دراجرای‌ ماده 104 آئین‌نامه ‌داخلی‌ با اولویت در دستور قرار گرفت.

10- گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

11- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی استانها ارائه شده و دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

12- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

13- گزارش‌ کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح که دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

14- بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در اجرای ماده  146 آئین‌نامه داخلی بنا به تقاضای بیش از ده نفر از طراحان و در اجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

15- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت.

همچنین در صحن علنی هفته جاری سؤال جواد کریمی قدوسی نماینده  مشهد و کلات و عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه مطرح خواهد شد.

همچنین موارد زیر در دستور هفته جاری قرار دارد:

1- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد برداشت1/4 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برخلاف مفاد بند2-2 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در اجرای ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

2- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از وزارت امور اقتصادی و دارایی و عملکرد شرکت کارگزاری سهام عدالت.

3- گزارش کمیسیون ویژه در مورد سیاست های اقتصاد مقاومتی و قوانین متناظر و پیشنهادهایی در خصوص نحوه اجرای آنها در اجرای ماده(44) و تبصره(1) ماده(49) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.