از سوی جهانگیری صورت گرفت:

ابلاغ مصوبه دولت در خصوص اختصاص چهل میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان لامرد

دولت

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص اختصاص چهل میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان جایگزین 96 تخت خوابی لامرد استان فارس را ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص اختصاص چهل میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان جایگزین 96 تخت خوابی لامرد استان فارس را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه سوم دی ماه 1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل 138قانون اساسی تصویب کرد: مبلغ چهل میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای تکمیل بیمارستان 96 تخت خوابی لامرد در اختیار وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی استان فارس) قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه در تاریخ هشتم دی 1393از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N654248