با تصویب دولت صورت گرفت:

تعیین حقوق ورودی برای برنج های وارداتی

دولت

با تصمیم دولت حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی)برنجهای وارداتی که قبل از تاریخ 1/5/1393 برای آنها پروانه ورود گمرکی صادر گردیده و تا تاریخ 31/5/1393 از گمرک ترخیص شده است بیست و دو درصد تعیین شد

با تصمیم دولت حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی)برنجهای وارداتی که قبل از تاریخ 1/5/1393 برای آنها پروانه ورود گمرکی صادر گردیده و تا تاریخ 31/5/1393 از گمرک ترخیص شده است بیست و دو درصد تعیین شد

به گزارش ایلنا، با تصمیم دولت حقوق ورودی(مجموع حقوق گمرکی وسود بازرگانی) برای برنجهای وارداتی بیست ودو درصد تعیین شد.
هیئت وزیران در جلسه 16/9/1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت معدن وتجارت،امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی و به استناد ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372- تصویب کرد: حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی)برنجهای وارداتی که قبل از تاریخ 1/5/1393 برای آنها پروانه ورود گمرکی صادر گردیده و تا تاریخ 31/5/1393 از گمرک ترخیص شده است بیست و دو درصد تعیین می گردد.


معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 8/10/1393 برای اجرا ابلاغ کرده است.

کد N652936