تمام سلام:

خلاء ریاست جمهوری به تضعیف نظام دموکراتیک در لبنان منجر می شود

سیاسی

نخست وزیر لبنان هشدار داد که خلا ریاست جمهوری در این کشور تضعیف نظام دموکراتیک در لبنان را به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام سلام نخست وزیر لبنان در گفتگو با روزنامه النهار چاپ لبنان نسبت به خلا ریاست جمهوری در این کشور هشدار داد زیرا این امر به تضعیف نظام دموکراتیک در لبنان منجر خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: گروه های داخلی در لبنان تاکنون نتوانسته اند در مورد گزینه ریاست جمهوری به توافق برسند و در صورت ناتوانی گروه های سیاسی داخلی این امر نیاز به دخالت و کمک های خارجی را ضروری می کند.

تمام سلام در ادامه گفت: انتخاب رئیس جمهور جدید مسئولیت همه طرف های لبنانی محسوب می شود و ما امیدواریم گفتگوهای داخلی موانع بر سر راه انتخاب رئیس جمهور را از بین ببرد.