اتحادیه اروپا نگران توقف رشد اقتصادی در یونان است

سیاسی

وزیر دارایی آلمان از ابراز نگرانی مقامات اتحادیه اروپا نسبت به احتمال توقف رشد اقتصادی در یونان خبر داد.

به گزارش خرگزاری مهر به نقل از فرانکفورترآلگماینه، دولت آلمان اعلام کرد: هر دولت جدیدی در یونان باید به تعهدات دولتهای فعلی و قبلی این کشور عمل کند.

"ولفگانگ شویبله" وزیر دارایی  آلمان در این باره تاکید کرد: انتخابات پیش از هنگام تغییری در وضع بدهیهای این کشور نمی دهد و این کشور باید همچنان به وعده های خود برای اعمال ریاضتهای اقتصادی عمل کند. مقامات اتحادیه اروپا نگران هستند با پیروزی چپگرایان بنیادگرا و افراطی در یونان، بسیاری از اصلاحات اقتصادی این کشور که در حال انجام است، متوقف شود.

با وجود وامهایی که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان داده اند، اقتصاد این کشور نه تنها بهبود نیافته است بلکه بدهی هایش بیشتر هم شده است.

میزان بیکاری در یونان به شدت افزایش یافته و یارانه بسیاری از مردم قطع شده است.