بانک مرکزی اعلام کرد؛

رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال 1393 به4 درصد رسید

دولت

بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک،تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1383 در شش ماهه اول سال 1393 به 1022808 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه ششماهه اول سال 1392 به میزان 4.0 درصد رشد نشان می دهد.

بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک،تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1383 در شش ماهه اول سال 1393 به 1022808 میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه ششماهه اول سال 1392 به میزان 4.0 درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش ایلنا، خلاصه گزارش اقتصادی در بخش واقعی نیمه نخست سال 93 و توضیحات در بخش رشد اقتصادی در همین سال را اینجا ببینید.

کد N641308