قشقاوی:

نقادی نسبت به هر پدیده ای در سیاست خارجی امر پسندیده و ضروری است

سیاسی

معاون وزیر خارجه در خصوص نقد و انتقادهای موجود پیرامون مذاکرات جاری هسته ای گفت: اصل نقادی نسبت به هر پدیده ای در سیاست خارجی امر پسندیده و ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی معاون وزیرخارجه با حضور در گردهمایی معاونین تهذیب حوزه های علمیه سراسر کشور در قم پیرامون " نقش حوزه های علمیه در اقناع افکار عمومی و دیپلماسی عمومی" سخنرانی نمود.

وی در آغاز، دیپلماسی عمومی را اقناع افکار عمومی ملتها در خصوص منطق سیاست خارجی کشور قلمداد نمود، به گونه ای که گروههای مختلف فکری و اجتماعی غیر دیپلمات، منطق شما را درک نموده ، طرفدار آن گردند و به تبلیغ آن اقدام نمایند.

قشقاوی گفت: دیپلماسی رسمی در حقیقت فرزند دیپلماسی عمومی است چون گروههای مختلف اجتماعی با حضور و مشارکت در انتخابات مختلف، احزاب و جریانهای فکری را انتخاب می نمایند و احزاب پیروز نیز وزیر وزیر خارجه و دیپلماتها را تعیین می نمایند، بدیهی است دستگاه دیپلماسی کشورها نیز چاره ای جز توجه به افکار عمومی کشور خود ندارند، به همین دلیل است که اعمال هرگونه تحریم و یا فشار علیه جمهوری اسلامی ایران بدون تقویت ایرانی هراسی و تخریب منطق جمهوری اسلامی ایران نزد افکار عمومی کشورها امکان پذیر نمی باشد. به عبارت دیگر نتیجه طبیعی تقویت دیپلماسی عمومی تضعیف ایران هراسی و یا اسلام هراسی نزد افکار ملتها می باشد.

معاون وزیر خارجه در خصوص نقد و انتقادهای موجود پیرامون مذاکرات جاری هسته ای گفت: اصل نقادی نسبت به هر پدیده ای در سیاست خارجی امر پسندیده و ضروری است، اما باید دقت نمود که مذاکرات هسته ای را در یک مربع چهارضلعی نقد نمود. ضلع اول آن اصل مذاکره و استمرار آن است که رهبری معظم انقلاب هم با اصل و هم با تداوم آن مخالفتی ندارند و تصمیم قطعی نظام تاکنون استمرار مذاکرات بوده است ، ضلع دوم این مربع حفظ دستاوردهای هسته ای و رعایت خطوط قرمز هسته ای است که نتیجه آن باید دارا بودن حق غنی سازی صنعتی به منظور رفع نیازهای کشور می باشد. ضلع سوم این موضوع نیز توجه به گشایش اقتصادی در کشور می باشد که بر دو پایه تقویت اقتصاد مقاومتی و رفع تنگناها در حوزه اقتصاد بین المللی کشور می باشد یعنی آزادسازی کلیه درآمدهای نفتی ، برقراری سویفت بانکی ، امکان گشایش  LC  های اعتباری و امکان بیمه های بین المللی برای کشتیرانی می باشد.

قشقاوی ضلع چهارم مذاکرات چهار وجهی را دیپلماسی عمومی و اقناع افکار عمومی ملتهای جهان نسبت به حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران قلمداد نمود.

وی گفت: در هر چهار موضوع فوق الذکر خصوصا بخش اخیر ، حوزه های علمیه سراسر کشور در کنار مجلس شورای اسلامی، خبرگان و رسانه ها می توانند به کمک دستگاه دیپلماسی کشور و تیم مذاکره کننده بیایند و متناسب با فهم صحیح مخاطب خارجی ، حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران را تبیین نمایند.

معاون وزیر خارجه با ارزیابی مثبت از مذاکرات اخیر ژنو ، تاکید نمود که نیاز جدی کشور در شرایط حاضر همچنان ارائه راه حل ها و پیشنهادات به جای انتقادات صرف می باشد.

در این جلسه 2/5 ساعته حدود 30 تن از نمایندگان اساتید و طلاب حوزه های علمیه سراسر کشور به ارائه سئوالات کتبی و شفاهی خود در خصوص عملکرد وزارت خارجه در حوزه های مختلف سیاست خارجی و تیم مذاکره کننده هسته ای پرداختند که قشقاوی به کلیه سئوالات و موارد مطروحه پاسخ داد.