مویه یک زن پاکستانی بر سر تابوت کودکش

پاکستان

مویه و شیون یک زن پاکستانی هنگام دیدن کودکش در تابوت. فرزند این زن روز گذشته در حمله وحشیانه طالبان به مدرسه غیر انتفاعی ارتش در پیشاور کشته شد در این حادثه 141 نفر کشته شدند.

عکس از رویترز

52261

کد N632795