هیأت وزیران تصویب کرد؛

اختصاص صد میلیارد ریال برای ایجاد سامانه موقعیت‌یابی زمین پایه ملی

دولت

مبلغ بیست میلیارد ریال به صورت هزینه ای و مبلغ هشتاد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده10قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور ایجاد سامانه موقعیت یابی زمین پایه ملی کشور، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، یکصد میلیارد ریال به منظور ایجاد سامانه موقعیت‌یابی زمین پایه ملی کشور، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد.

به گزارش ایلنا،در مصوبه هیأت وزیران آمده است:

مبلغ بیست میلیارد ریال به صورت هزینه ای و مبلغ هشتاد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده10قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور ایجاد سامانه موقعیت یابی زمین پایه ملی کشور، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 17/ 9/ 1393 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

کد N629132