فیلم/ تظاهرات تراکتوری کشاورزان در مکزیکوسیتی

سیاسی

کشاورزان مکزیکی با استفاده از 43 دستگاه تراکتور ضمن ورود به خیابانهای مکزیکوسیتی، اعتراض خود را به قید و بندهای دولتی علیه کشاورزان و ناپدید شدن 43 دانشجو در این کشور به شیوه خودشان نشان دادند.

گفته می شود برخی از این کشاورزان در اعتراض به این اقدامات دولتی و بی توجهی آنها نسبت به سرنوشت دانشجویان ناپدیدشده، با تراکتورهای خود به سوی وزارت کشور مکزیک حمله کرده و به ساختمان آن آسیبهایی رسانده اند.

فیلم/ تظاهرات تراکتوری کشاورزان در مکزیکوسیتیکشاورزان مکزیکی با استفاده از 43 دستگاه تراکتور ضمن ورود به خیابانهای مکزیکوسیتی، اعتراض خود را به قید و بندهای دولتی علیه کشاورزان و ناپدید شدن 43 دانشجو در این کشور به شیوه خودشان نشان دادند.