شجاعی با حضور در ایسنا تشریح کرد

اقدامات پزشکی‌قانونی در پرونده‌های ستار بهشتی، علی خلیلی، آنتونوف‌140 و...

کد N616321