رئیس جمهوری آینده تونس مامور تشکیل کابینه را مشخص می کند

سیاسی

منابع تونسی از پایان جنجال مربوط به اینکه رئیس جمهوری موقت کنونی یا رئیس جمهوری آینده وضعیت کابینه را مشخص می کند خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، کمیته چهارجانبه گفتگوهای ملی از توافق گروههای سیاسی برای به تعویق افتادن روند مکلف کردن تشکیل دولت جدید به پس از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری خبر دادند.

این منابع بیان کردند: بر اساس توافق به عمل آمده رئیس جمهوری که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسد نامزد حزب برنده در انتخابات پارلمانی را مامور تشکیل دولت آینده می کند.

این توافق جنجالها درباره تفسیر فصل 89 قانون اساسی مبنی بر اینکه رئیس جمهوری موقت کنونی یا رئیس جمهوری منتخب ملت اختیار مکلف کردن را دارد پایان می دهد.