اظهار نگرانی شدید سازمان ملل درباره افزایش خشونتها در لیبی

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

شورای امنیت با انتشار بیانیه ای درخصوص تشدید خشونتها در لیبی به شدت اظهار نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، شورای امنیت با انتشار بیانیه ای درخصوص افزایش خشونتها در لیبی به شدت اظهار نگرانی کرد.

در این بیانیه ضمن اشاره به قطعنامه 2174 که پیشتر از سوری شورای امنیت درخصوص محکومیت اعمال خشونت آميز علیه شهروندان لیبیایی صادر شده بود تاکید شده که شورای امنیت آماده است تا تحریمهایی را علیه کسانی که صلح و امنیت را در لیبی تهدید می کنند و یا سعی دارند تا موانعی را بر سر راه روند انتقال دولت به شکل موفقیت آمیز ایجاد کنند، اعمال کند.

در اين بیانیه همچنین تاکید شده که اقدامات نظامی راهکار حل بحران اخیر در لیبی نیست.

روزنامه انگلیسی نيز گاردین با انتشار گزارشی در این خصوص نوشت: بیش از یک سوم از شهروندان لیبیایی به دلیل تشديد تنشها و نقض آشکار حقوق بشر در این کشور دچار مشکلات روانی هستند.