اسامی مخالفان و موافقان وزیر علوم

مجلس

همچنین رهبری املشی و مهدی هاشمی به عنوان موافقان محمد فرهادی سخن می‌گویند كه هر كدام به ترتیب 5 و 10 دقیقه از وقت‌شان را به محمدحسین قربانی و الیاس نادران خواهند داد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی نمایندگان موافق و مخالف تصدی محمد فرهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمیدرضا مشهدی عباسی و علی مطهری به عنوان مخالفان محمد فرهادی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسئولیت وزارت علوم سخن می‌گویند كه علی مطهری 5 دقیقه به علی احمدی خواهد داد.

همچنین رهبری املشی و مهدی هاشمی به عنوان موافقان محمد فرهادی سخن می‌گویند كه هر كدام به ترتیب 5 و 10 دقیقه از وقت‌شان را به محمدحسین قربانی و الیاس نادران خواهند داد.

کد N598876