به منظور بررسی تبصره‌های بودجه سال ۹۴؛

جلسه فوق العاده هیات دولت به ریاست روحانی تشکیل شد

دولت

به موجب این تبصره ها، تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، واگذاری سهام، سهم الشرکه و حق بهره برداری و مدیریت دولت در بنگاه های گروه های (۱) و (۲) به بخش خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی و چگونگی و میزان تسهیلات مالی خارجی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید و ادامه بررسی قانون مذکور به جلسه روز چهارشنبه موکول شد.

جلسه فوق العاده هیات دولت به منظور بررسی تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۴ به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه تعدادی از تبصره‌های لایحه مذکور پس از بحث و بررسی، به تصویب اعضای دولت رسید.

به موجب این تبصره ها، تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، واگذاری سهام، سهم الشرکه و حق بهره برداری و مدیریت دولت در بنگاه های گروه های (۱) و (۲) به بخش خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی و چگونگی و میزان تسهیلات مالی خارجی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید و ادامه بررسی قانون مذکور به جلسه روز چهارشنبه موکول شد.

 

کد N598634