در اخطار قانون اساسی نعمتی مطرح شد؛

قانون گذاری مجلس به نفع فعالیت بخش خصوصی نیست

سیاست مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ارجاع ماده ای از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت به کمیسیون گفت: این ماده در مورد حمایت از بخش خصوصی بود و ارجاع آن به کمیسیون پیام های خوبی را برای آنها به همراه ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پس از اینکه نمایندگان با مخالفت خود بندی از این طرح درخصوص واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام و یا جدید به بخش خصوصی را به کمیسیون ارجاع دادند، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد به رویه موجود در مجلس نسبت به بخش خصوصی اعتراض کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: طبق قانون اساسی مجلس موظف به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف مواد غیرضرور برای رفع فقر و محرومیت است.

وی خطاب به محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که اداره مجلس را برعهده داشت، اظهار داشت: شما سخنرانی های بسیاری در لزوم سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته اید اما متاسفانه زمانی که وقت ریل گذاری و قانون گذاری است خلاف ادعاهایمان عمل می کنیم.

وی ادامه داد: ارجاع ماده ای در خصوص واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی به کمیسیون، پیام هایی را به سرمایه گذاران ارسال می کند که پیام واقعی مجلس نیست.

وی تاکید کرد: اگر می خواهید بخش خصوصی فعال شود باید ریل گذاری های لازم انجام شود و جای ریل گذاری نیز در مجلس است.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در واکنش به این اخطار گفت: دوستان در تصمیمات باید مصالح ملی و منافع ملت را مورد توجه قرار دهند.