پایان شور دوم صحن علنی مجلس / فردا صبح مجلس جلسه علنی دارد

سیاست مجلس

جلسه شور دوم صحن علنی مجلس دقایقی پیش پایان یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت عصر که به ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرارت مالی دولت اختصاص داشت دقایقی پیش پایان یافت.

به گزارش مهر در  ادامه شور دوم جلسه علنی مجلس شورای اسلامی باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: از آنجا که مجلس فردا جلسه علنی خواهد داشت مرخصی‌های بدون مجوز و یکطرفه نمایندگان لغو بوده و بنابراین نمایندگان فردا در صحن علنی مجلس حضور خواهند یافت تا ادامه جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد بررسی قرار گیرد.