کرزای:

افغانستان اجازه آغاز جنگ نيابتی را به هند و پاكستان نمی دهد

بین الملل آسیای غربی

رئیس جمهوری سابق افغانستان گزارشها را درباره آغاز جنگ نيابتی هند و پاكستان در خاک این کشور رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افغان نیوز، حامد كرزای تاکید کرد كشورهای منطقه به ویژه چين، روسيه و هند بايد برای تامين امنيت افغانستان از اين كشور حمايت كنند.

کرزای که 21 بار برای جلب همکاریهای پاکستان در افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم به این کشورها سفر کرده است، تاکید کرد که افغانستان هيچگاه اجازه نخواهد داد که هند و پاكستان در خاک افغانستان جنگ نيابتی آغاز كنند.