محاکمه وزیران متهم به فساد اداری در دادگاه ویژه افغانستان

بین الملل

وزیران متهم به فساد اداری در دادگاه ویژه افغانستان محاکمه می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افغان پیپر از محاکمه وزیران متهم به فساد اداری در دادگاه ویژه افغانستان خبر داد.

در همین رابطه دادگاه عالی افغانستان اعلام کرد که برسی ها در رابطه با پرونده پنج وزیر متهم به فساد اداری به پایان رسیده و در آینده نزدیک دادگاه ویژه ای برای محاکمه آنها ایجاد می شود.

دادستانی کل افغانستان نیز یک ماه پیش، پرونده فساد اداری پنج وزیر سابق را برای بررسی به دادگاه فرستاده بود.

هیئت اداری مجلس نمایندگان افغانستان هشدار داده است که اگر وزیران متهم به فساد اداری محاکمه نشوند مردم امید خود را در زمینه مبارزه با فساد اداری در حکومت وحدت ملی از دست خواهند داد.