مرکز پژوهش‌های مجلس:

منبع اصلی تأمین مالی بخش کشاورزی کشور با چالش‌هایی مواجه است

مجلس

ساختار نظام بانکی و تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی و کسب و کارهای کشاورزی (شرکت‌های اقتصادی متوسط و کوچک) باید رویکردها و سازوکارهای مناسبی برای شناسایی و حمایت از کارآفرینان کشاورزی و روستایی، احراز صلاحیت اصولی متقاضیان، شراکت و نظارت بر آنها، انعطاف‌پذیری و درک حساسیت‌های تولید و واکنش سریع نسبت به آن داشته باشد.

منبع اصلی تأمین مالی بخش کشاورزی کشور با چالش‌هایی مواجه است، توزیع اعتبارات بانکی بر اساس سازوکار مناسبی صورت نمی‌گیرد، به نحوی که منجر به تقویت اساسی تولید شود.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت تأمین مالی در بخش کشاورزی ایران اعلام کرد: توسعه کشاورزی نیازمند توجه به عوامل مختلف از قبیل تأمین مالی، نهادسازی، بازاریابی، نظام اطلاعات مدیریتی و... و برنامه‌ریزی جامع برای پیوند بین آنهاست.

تأمین مالی و ابزارهای آن یکی از مهمترین این عوامل به شمار می‌روند و شواهد حاکی از آن است که کشاورزان و به ویژه کارآفرینان بخش کشاورزی، در دریافت اعتبارات مورد نیاز مشکل دارند و به طور کلی، برخورداری بخش کشاورزی از سرمایه، بسیار اندک است و علاوه بر آن، اعتبارات اعطایی به کشاورزی نیز لزوما در عمل صرف فعالیت‌های کشاورزی نمی‌شود.

گزارش حاضر به تحلیل وضعیت تأمین مالی بخش کشاورزی ایران، به ویژه ظرفیت‌های نهادی در این زمینه برای توسعه تولید و کارآفرینی در بخش پرداخته است.

نظام بانکی، به عنوان منبع اصلی تأمین مالی بخش کشاورزی کشور با چالش‌هایی مواجه است، توزیع اعتبارات بانکی بر اساس سازوکار مناسبی صورت نمی‌گیرد، به نحوی که منجر به تقویت اساسی تولید شود.

همچنین عدم درک الزامات و شرایط خاص تولیدی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری، منجر به کاهش اثربخشی این اعتبارات در ارتقای تولید و در بسیاری از موارد، ورشکستگی بنگاه‌های کشاورزی شده است.

ساختار نظام بانکی و تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی و کسب و کارهای کشاورزی (شرکت‌های اقتصادی متوسط و کوچک) باید رویکردها و سازوکارهای مناسبی برای شناسایی و حمایت از کارآفرینان کشاورزی و روستایی، احراز صلاحیت اصولی متقاضیان، شراکت و نظارت بر آنها، انعطاف‌پذیری و درک حساسیت‌های تولید و واکنش سریع نسبت به آن داشته باشد.

این ساختار همچنین باید با ایجاد نهادهای منعطف و قابل دستیابی آسان، با اتخاذ شیوه‌های نوین، اقدام به جذب نقدینگی سرگردان جامعه از طریق صکوک مزارعه و مساقات برای طرح‌های دانش بنیان کشاورزی و منابع طبیعی کند.

کد N573844