روایت همسر شهیدحسن تهرانی مقدم از حضور خانواده مقام معظم رهبری در منزل شان

سیاسی

تسنیم مصاحبه زیر را با خانم الهام حیدری همسر شهید تهرانی مقدم منتشر کرده است:

 

کد N573472