اظهارات سخنگوی سپاه پاسداران در باره تعامل با دولت،حضور در عرصه سازندگی، پدافند تاسیسات هسته ای و...

ایلنا نوشت:

کد N570057