دست نوشته شهید مطهری برای جزوه درسی حسن روحانی در خرداد سال1342

حسن روحانی,استاد شهید مرتضی مطهری

عصر ایران نوشت:

حسن روحانی در سال تحصیلی 41-42 در دانشکده الهیات دانشگاه تهران در درس اشارات ابن سینای استاد مطهری شرکت می‌کرده و مطالب را تقریر و تحویل استاد کرده است. این یادداشت ها در میان کتاب ها و جزوات به جای مانده از شهید مطهری پیدا شده است.
حسن روحانی در آن زمان 15 سال بیشتر نداشت. وی دو سال بعد در 17 سالگی دستگیر شد.
 شهید آیت‌الله مطهری در ابتدای این جزوه چند سطر به شرح زیر نگاشته‌است:

جزوه درس سال تحصیلی 41-42 در سال سوم کلاسهای مضاعف دانشکده معقول و منقول. مطالب این جزوه املا شده و به خط آقای حسن روحانی دانشجوی این سال از روی جزوه خودش نوشته شده و به وسیله خودش ضمن یک مرور تصحیح شده است. این جزوه در حدود نیمی از نمط نهم اشارات است که ترجمه و شرح شده است.
    2/3/42
مطهری

 


 تاریخ نگارش این یادداشت استاد مطهری 13 روز قبل از قیام 15 خرداد است.

این مطلب و تصاویر را دکتر علی مطهری در اختیار عصرایران قرار داده است.

کد N557651