هشدار دستگاههای امنیتی یمن به جدایی طلبان در عدن

آفریقا و خاورمیانه

کمیته امنیتی و نظامی یمن درخصوص تخریب تاسیسات دولتی به شرکت کنندگان در تظاهرات جدایی طلبان جنوب یمن در عدن هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، به دنبال ادامه تظاهرات حامیان جنبش جدایی طلبان جنوب یمن در شهر عدن، کمیته امنیتی و نظامی این کشور با انتشار بیانیه ای درخصوص هرگونه آسیب رساندن به تاسیسات شهری، امنیتی و نظامی توسط شرکت کنندگان در این تظاهرات هشدار داد. در این بیانیه تاکید شده است که هرگونه اقدام برای تخریب تاسیسات امنیتی و نظامی با شدیدترین واکنشها مواجه خواهد شد.

شایان ذکر است روز جمعه جدایی طلبان جنوب یمن در شهر عدن، بزرگترین شهر جنوبی در این کشور با برگزاری تظاهراتی گسترده خواهان جدایی جنوب از شمال یمن شدند.