رویترز گزارش داد:

اهداف ژاپن از برگزاری رزمایش مشترک با آمریکا