چامسکی در گفتگو با مهر:

بعید است ائتلاف علیه داعش به موفقیتی دست یابد

آفریقا و خاورمیانه

نوام چامسکی نظریه پرداز آمریکایی و استاد دانشگاه MIT معتقد است که بعید است ائتلاف علیه داعش بتواند به موفقیت برسد و علت این امر این است که کشورهایی که در این ائتلاف حضور دارند ترکیبی ناهمگون با منافع متفاوت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم تلاش کرد تا رژیمهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری و مالی خود را به وجود آورد. این رژیمها به این کشور این اختیار را می داد تا منافع ملی خود و همپیمانان خود را نهادینه و تعقیب کند.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این امکان را به آمریکا داد تا تحولات بین المللی را با فراغ بال بیشتری در مقایسه با گذشته پیگیری کند. به این معنا که اقدامات یکجانبه و خارج از اصول و مقررات بین المللی که از قضا خود کشورهای غربی بنیاگذاران این اصول هستند تا کشورهای جنوب و توسعه نیافته، را راحتر بتواند نادیده بگیرد.

بر این اساس بود که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سخن از "پلیس جهانی" بودن ایالات متحده توسط مقامات این کشور مطرح شد. پلیس جهانی در واقع نادیده انگاشتن هرگونه موازین بین المللی و اصول حقوق بین الملل و نهادهایی که این حقوق را دنبال و پیگیری می کنند بود.

در این میان جمهوریخواهان از این ایده بیشتر استقال کرده و می کنند. اما در تاکتیک و نوع حصول منافع ملی آمریکا در نظام بین المللی، رویکرد دموکراتها مبتنی بر سازوکارهای چندجانبه است. این به معنای این نیست که آنها خود را مقید به همراه سازی جامعه جهانی می پندارند بلکه در مواقع لزوم منافع خود و همپیمانان برای دنبال کردن ساز و کارهای چندجانبه کفایت کرده است.

مورد اخیر مقابله با داعش و ائتلاف جهانی علیه این گروه تروریستی که جهانی نامیدن آن با بررسی ترکیب کشورهای حاضر در آن زیر سوال است از این جمله است. طنز قضیه این است که کشورهایی که حامی داعش بودند در حال حاضر مدعی مبارزه با آن هستند.

پروفسور نوام چامسکی در خصوص این موضوع آیا ائتلاف علیه داعش که به رهبری آمریکا شکل گرفته می تواند در عراق و سوریه به موفقیت برسد در یک گفتگوی کوتاه به خبرنگار مهر گفت: در این رابطه مطمئن نیستم اما با توجه به آنکه ائتلاف از اعضای مختلفی تشکیل شده پیروزی آن نامحتمل و بعید است.

وی افزود: باید توجه داشت که کشورهای حاضر در این ائتلاف هر کدام منافع خاصی را از حضور در این ائتلاف پیگری و دنبال می کنند.

چامسکی در خصوص این موضوع که چرا ائتلاف علیه داعش حتی با این فرض که اهداف مشارکت کنندگان آن شکست داعش باشد، از سوی آمریکا دیرهنگام تشکیل شد تصریح کرد: عده ای در آمریکا مخالف این ائتلاف و حمله بودند.

استاد دانشگاه MIT در ادامه تصریح کرد: ولی در نهایت معلوم شد این عده نتوانسته اند دیدگاه خود را پیش ببرند و موافقان حمله دست بالاتری داشته اند.