تیتر جالب یک روزنامه صهیونیستی؛ "یانکی ها به خانه تان برگردید"