آیت الله کعبی در گفتگو با مهر:

غرب به دنبال جایگزین کردن اسلام ظاهری به جای اسلام تمدن ساز است/اسلام آمریکایی تسلیم نقشه های نظام سلطه می شود

احزاب و تشکلها

عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با تاکید براینکه آمریکایی ها می خواهند اسلام شکلی را به جای اسلام تمدن ساز جایگزین کند، گفت: اسلام آمریکایی اسلام شکلی و بدون محتوا و اسلامی است که فقط به ظواهر اکتفا می کند.

آیت الله کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مختصات اسلام آمریکایی اظهارداشت: اسلام آمریکایی اسلامی است که زیر پرچم آمریکا و رهبری نظام سلطه تسلیم پروژه ها و نقشه ها و برنامه های آمریکایی می شود.

وی با بیان اینکه اسلام آمریکایی فقط مظاهر ظاهری اسلام را در بردارد، افزود: اسلام آمریکایی اسلام شکلی و بدون محتواست. اسلامی که فقط به ظواهر اکتفا می کند و اسلامی است که از هرگونه محتوا، تمسک به ارزشهای اسلامی، پیشرفت و تمدن اسلامی به دور است.

عضو شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با تاکید براینکه آمریکایی ها می خواهند اسلام شکلی را به جای اسلام تمدن ساز جایگزین کند، گفت: غربی ها به مناسک دینی و آنچه که منافع آنان را به خطر نمی اندازد کاری ندارند. اما با اسلامی که ادعای حکومت و پیاده کردن شعائر اسلامی دارد مشکل دارند و در صدد ضربه زدن به آن هستند؛ مانند انقلاب اسلامی ایران.

وی ادامه داد: غربی ها به انجام مناسک و اعمال اسلامی که منافع آنان را تامین می کند و سلطه آنان را می پذیرند و غارتگری آنان را از ثروت های اسلامی تامین می کند کاری ندارند، مانند آنچه که در بسیاری از کشورهای عربی می گذرد. وقتی یکی از عمال انگلیس در جایی صدای اذان شنید گفت آیا این به منافع ما ضربه میزند؟ گفتند نه. گفت پس بلند گو هم در اختیارشان بگذارید. بنابراین اسلام بدون عمل و محتوا اسلام آمریکایی است.

آیت الله کعبی، اسلام عدالتخواه، ظلم ستیز و آمیخته با سیاست را اسلام حقیقی و مورد نظر امام خمینی نام برد و گفت: اعتقاد به جدایی دین از عقلانیت، جدایی دین از حاکمیت و سیاست، بی توجهی به عدالت اسلامی و تمدن سازی از شاخصه های اسلام آمریکایی است.

وی با اشاره به نمونه هایی از اسلام آمریکایی در دنیای امروز خاطرنشان کرد: اسلام خواهان لیبرالیسم از سویی و اسلام داعش، القاعده و گروه های تکفیری از سویی دیگر دو روی سکه اسلام آمریکایی هستند تا این دین را از تمدن سازی و تحقق اهداف بلند اسلامی دور سازند.